ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และอนุภาคมูลฐาน

     ศึกษาโครงสร้างภายในของนิวเคลียสของอะตอม การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสมบัติต่างๆ   คลิกค่ะ