ตั้งไข่ด้วยมือหมุน
 

   ตั้งไข่โดยใช้เกลือผง  หรือหมุน คลิกค่ะ