เลนส์แก้วน้ำ
 

      ใช้น้ำทำเป็นเลนส์ โดยบรรจุน้ำลงในแก้วใส คลิกค่ะ