ปืนใหญ่เอทานอล
 

      วิทยาศาสตร์แสนสนุก ทดลองปล่อยพลังงานเคมีจากแอลกฮอลล์ด้วยการเผาไหม้ คลิกค่ะ