ฉนวนหรือสื่อไฟฟ้า
 

   ทดสอบการนำไฟฟ้ากับฉนวน และสื่อนำไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น  ไม้  ดินสอ  ไม้บรรทัด  ลูกกุญแจ ฯลฯ คลิกค่ะ