กระแสไฟฟ้า
 

   เราสามารถรู้จักกับไฟฟ้าได้ แม้มองไม่เห็น การทดลองนี้ เราจะจุดหลอดไฟด้วยกระแสไฟฟ้ากัน คลิกค่ะ