ทัศนศาสตร์ (Geometrical Optics)

สุวรรณ ภูสำราญ

    ธรรมชาติของแสง  แสงเป็นคลื่น และอนุภาค  แสงเชิงเรขาคณิต  ดรรชนีหักเห  ใยแก้วนำแสง  การสะท้อนกลับหมด  คลิกค่ะ