ผนังห้ามหยิบ
 

 

    ยืนให้หลังพิงกับผนัง  และเท้าชิด  ให้ก้มหยิบหนังสือ ท่านจะหยิบได้หรือไม่ คลิกครับ