แทงทะลุถุงพลาสติกใส่น้ำ
 

    เด็กนักเรียนจำนวน 20 น แสดงการทำงานเป็นทีม โดยแทงดินสอจำนวน 20 ท่งใส่ถุงพลาสติกใส่น้ำ โ ดยน้ำต้องไม่รั่วออกมา   คลิกค่ะ