อาหาร 5 หมู่
 

    หมู่ที่ คือโปรตีน  หมู่ที่ คาร์โบไฮเดรต  หมู่ที่ 3 เกลือแร่  หมู่ที่ 4 ผลไม้ และหมู่ที่ 5 ไขมัน คลิกค่ะ