กัลวานอมิเตอร์


 

กัลวานอมิเตอร์

(Galvanometer)

       หลักการของมิเตอร์ไฟฟ้า  ได้มาจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า   ซึ่งเราจะได้เห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำโดยใช้กฎมือขวาของฟาราเดย์  คลิกครับ  windows  media  ขนาด  4 MB