นิวเคลียร์ฟิวชัน (Nuclear Fusion)

   ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน ( Nuclear Fusion Reaction)  การสลายตัวทางรังสีมี 2 ลักษณะ คือ  1. ฟิสชัน  2. ฟิวชัน  การชนด้วยนิวตรอน  และการรวมตัวของนิวเคลียสเบาสองตัว  คลิกครับ