วิธีการเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เริ่มตั้งแต่

การวัด  การเคลื่อนที่  พลังงาน  การหมุน ของไหล ความร้อน  คลื่น และเสียง ไฟฟ้าสถิต  สนามแม่เหล็ก   ไฟฟ้าสลับ   แสง อะตอม และนิวเคลียร์

หน้าที่