แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต

จุดประสงค์นำทาง

1. เมื่อกำหนดอนุพันธ์ของฟังก์ชันให้ สามารถหาปฎิยานุพันธ์ ของฟังก์ชันได้
2. เมื่อกำหนดอนุพันธ์ของฟังก์ชันให้ สามารถหาอินทิกรัลไม่จำกัดเขต โดยอาศัยสูตรได้ถูกต้อง
3. เมื่อกำหนดโจทย์เกี่ยวกับการหาอินทิกรัลให้ สามารถนำการหาอินทิกรัลแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง

คลิกทำต่อค่ะ