แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ริ่มทำแบบทดสอบ

จุดประสงค์นำทาง

1. เมื่อกำหนดฟังก์ชันให้ สามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน ได้ถูกต้อง
2. เมื่อกำหนดฟังก์ชันให้ สามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงในขณะใด ๆ ได้ถูกต้อง
3. เมื่อกำหนดสมการฟังก์ชันให้ สามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยอาศัยนิยามของอนุพันธ์ได้ถูกต้อง

คลิกทำต่อค่ะ