แรงนิวเคลียร์


 

แรงนิวเคลียร์

     แรงพื้นฐานของฟิสิกส์คือ   แรงโน้มถ่วง  แรงไฟฟ้า  แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน   และแรงนิวเคลียร์อย่างแรง  ซึ่งเป็นแรงทั้งหมดที่มนุษย์รู้จัก  แรงนิวเคลียร์อย่างแรง ตรวจสอบได้โดยการใช้เครื่องเร่งอนุภาค   ต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะรวมแรงทั้งหมดเข้าเป็นทฤษฎีเดียว  พวกเขาจะทำได้หรือไม่  คลิกครับ