กราฟของ sin cos และ tan

Sine, Cosine and Tangent of an Angle

คลิกค่ะ

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ