เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ

Vector Equation of a Line in Three-Dimensional Space

คลิกค่ะ

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ