สี่เหลี่ยมในวงกลม

Cyclic Quadrilateral

      ท่านสามารถเลื่อนยอดของสี่เหลี่ยมโดยใช้เมาส์  คลิกค่ะ

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ