ไอศกรีมหวานเย็น

      อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  1. เครื่องปั่น  2.น้ำแข็ง  3.  น้ำหวาน  4. นม  5. เกลือ  6. ถุงพลาสติก คลิกครับ