ส่วนประกอบของเวกเตอร์

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ
ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ