รวมการเกิดภาพของเลนส์

คลิกเข้าไปทดลองค่ะ 
ทดลองไม่ได้ให้ setup 
Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ