เสียงปริศนา

คลิกเข้าไปทดลองค่ะ 
ทดลองไม่ได้ให้ setup  
shockwave player
ก่อนครับ