การแทรกสอดของคลื่นสะท้อน

คลิกเข้าไปทดลองค่ะ  
ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ