ฮอโลกราฟฟี ( Holography)

    การบันทึกข้อมูลหน้าคลื่นแสงกระเจิงงจากวัตถุงโดยการแทรกสอดกับลำแสงอ้างอิง  Diffraction grating   เข้าและถอดรหัส ฮอโลแกรม  และการประยุกต์ใช้งาน   คลิกค่ะ