ทดสอบความรู้รอบตัว

คำสั่ง ให้นักเรียนพิจารณาตัวเลือกจากคำถามแต่ละข้อแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

1.  ประชากรในกลุ่มเพื่อนบ้านของเราส่วนใหญ่เป็นเผ่าพันธุ์ในข้อใด

1. ออสเตรลอยด์ 2. นิโกรลอยด์
3. เมลานีซอยด์ 4. มองโกลอยด์

คลิกทำต่อค่ะ