สรุปผลการสำรวจ เรื่องการตั้งเวลาประเทศไทยใหม่
 

     ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น ชั่วโมง  ของสำนักสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ Clock\1\sum_time.pdf   เอกสาร PDF