สองระบบความคิดของมนุษย์

สองระบบความคิดของมนุษย์

ชาตรี แซ่บ้าง

สารบัญ

เนื้อหา หน้า
สองระบบความคิดของมนุษย์ 9
ระบบความคิดนิยมวัตถุ 9
ระบบความคิดนิยมความว่างเปล่า 11
แหล่งมาของสองระบบความคิด 17
แหล่งมาของระบบความคิดนิยมวัตถุ 17
แหล่งมาของระบบความคิดนิยมความว่างเปล่า 18
การแยกแยะสองระบบความคิด 21
จุดประสงค์ในการกระทำไม่เหมือนกัน 21
วิธีการกระทำไม่เหมือนกัน 21
ผลที่ออกมาไม่เหมือนกัน 22
กฎวิถีแห่งธรรมชาติ 25
1. ความว่างเปล่ามีพลังมหาศาล มีศักยภาพสูงและมีประโยชน์มากเหนือกว่าวัตถุและควบคุมวัตถุ 25
2. สิ่งที่เสียสละตัวเอง ไม่เห็นแก่ตัวอยู่ได้ยาวนาน 31
3. สิ่งที่อ่อนแออ่อนโยนมีชีวิตชีวอยู่ได้ยาวนาน สิ่งที่อ่อนแอชนะสิ่งที่เข้มแข็ง สิ่งที่อ่อนนุ่มชนะสิ่งที่แข็งแกร่ง 32
4. กฎวิถีแห่งธรรมชาติที่สำคัญอีกกฎหนึ่ง ก็คือ ไม่กระทำ 35
5. สรรพสิ่งประกอบด้วยสิ่งตรงกันข้ามหรือเรียกว่าอินและหยาง และมีความสมดุลมีชีวิตชีวาด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างอ่อนโยนเสียสละ 36
6. ชีวิตของมนุษย์ดำเนินไปทางทิศทางด้านกลับ 42
อนาคตของประเทศ 47

 

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56