พลังงานนิวเคลียร์ วายร้ายหรือเหยื่อของความเชื่อ

พลังงานนิวเคลียร์

วายร้ายหรือเหยื่อของความเชื่อ

เรียบเรียงโดย ดร.พงศาล มีคุณสมบัติ

สารบัญ

  หน้า
ทำไมพลังงานนิวเคลียร์ถึงสำคัญ 1
พลังงานนิวเคลียร์คืออะไร 5
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์คืออะไร 11
โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์คืออะไร 15
การแผ่รังสีและผลกระทบต่อสุขภาพ 23
ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 37
กากนิวเคลียร์ความเข้มสูง 51
การเบี่ยงเบนวัสดุนิวเคลียร์ 71
เครื่องปฏิกรณ์ฯ ขั้นสูง 83
ต้นทุนของพลังงานนิวเคลียร์ 95
พันธสัญญาของพลังงานนิวเคลียร์ 105
เราจะทำอะไรได้บ้าง 109
คำนิยามศัพท์เฉพาะและคำย่อ 113
เอกสารแนะนำ 115

 

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87

หน้า 88

หน้า 89

หน้า 90

หน้า 91

หน้า 92

หน้า 93

หน้า 94

หน้า 95

หน้า 96

หน้า 97

หน้า 98

หน้า 99

หน้า 100

หน้า 101

หน้า 102

หน้า 103

หน้า 104

หน้า 105

หน้า 106

หน้า 107

หน้า 108

หน้า 109

หน้า 110

หน้า 111

หน้า 112

หน้า 113

หน้า 114

หน้า 115

หน้า 116

หน้า 117

หน้า 118

หน้า 119

หน้า 120

หน้า 121

หน้า 122