กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

(Scanning Electron Microscope , SEM)

   การศึกษาสิ่งที่มีขนาดเล็ก ๆ หรือที่เรียกว่า จุลทรรศน์ ( Microscope)  นั้นนับว่าเป็นศาสตร์หนึ่ง  ที่มีความสำคัญ อย่างมากในวิทยาการหลายสาขา ในปัจจุบัน  เราอาจขยายภาดวัตถุในระดับ 10-1,000,000  เท่าโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  คลิกค่ะ

เอกสาร PDF