ชาร์ล ดาร์วิน

ของ อพวช.

 

     เป็นชาวอังกฤษ เกิดเมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  1809  มีผลงานคือ ทฤษฎีวิวัฒนาการ  ได้รับการยอมรับและกลายเป็นรากฐานแนวคิดให้แก่นักชีววิทยา ในลำดับต่อมา คลิกครับ