Theos คืออะไร          ดาวเทียม THEOS (Thailand Earth Observation System)เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส โดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินโครงการดาวเทียมสำรวจทรัพยากร THEOS ร่วมกับบริษัท EADS ASTRIUM ประเทศฝรั่งเศส โดยมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือในวันที่ 19 กรกฏาคม 2547          ดาวเทียม THEOS ได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 5 ปี สามารถสำรวจข้อมูลได้ทั่วโลก บันทึกข้อมูลภาพได้ 4 ช่วงคลื่นทั้งในช่วงที่ตามองเห็น (visible) และช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (Near Infrared) (โดยมีความละเอียดภาพ 2 เมตร ความกว้างแนวถ่ายภาพ 22 กิโลเมตร สำหรับภาพขาวดำ (Panchromatic) และ 15 เมตร ความกว้างแนวถ่ายภาพ 90 กิโลเมตร สำหรับภาพสี (Multispectral)

          ข้อมูลที่บันทึกได้จากอุปกรณ์บนดาวเทียมจะถูกส่งมายังส่วนข้อมูลภาพพื้นดิน (Image Ground Segment : IGS) ซึ่งเป็นส่วนรับและประมวลผลข้อมูลดาวเทียม ทั้งนี้ข้อมูลจากดาวเทียมธีออสจะถูกใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืนตลอดไป  น้ำหนัก
ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 
อายุการใช้งาน
โคจรสูงจากโลก
วงโคจรแบบ
750 กิโลกรัม
2.1x2.1x2.4 เมตร
5 ปี
822 กิโลเมตร
สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun Synchronous)
 
กำหนดส่งขึ้นสู่วงโคจรกลางปี พ.ศ. 2550