เพิ่มขีดความสามารถการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วย FEM
เพิ่มขีดความสามารถการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วย FEM

     ปัจจุบัน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีการนำวัสดุพลาสติกมาทดแทน วัสดุโลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้น นับตั้งแต่แก้วน้ำ ที่ใช้ใน ชีวิตประจำวัน ของเล่น ไปจนถึงชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องบิน อันเนื่องมาจาก ต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่ และน้ำหนักเบากว่า เป็นผลให้รูปแบบของ ผลิตภัณฑ์พลาสติก มีความหลากหลายมากขึ้นทุกวัน ดังนั้น การออกแบบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายในประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับ การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
 

รูปที่ 2 แสดงความเค้นบนแกลลอนน้ำมันเครื่อง

คลิกครับ