รังสี

รังสี


สารบัญ


1. 
รังสีคืออะไร หน้า 1


2. 
รังสีเบตา  หน้า 3


3. 
รังสีแกมมา  หน้า 5


4. 
หน่วยวัดรังสี  หน้า 8


5. 
เร็ม (Rem) หน้า 10


6. 
รังสีกับมนุษยชาติ หน้า 11


7. 
ขีดจำกัดของรังสี  หน้า 14


8. 
การป้องกันอันตราย หน้า 15


9. 
กำบังรังสี หน้า 17


10. 
เครื่องวัดรังสี  หน้า 19

 

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19