บทที่ 2 ข้อบกพร่องในของแข็ง

บทที่ 2

ข้อบกพร่องในของแข็ง

      ข้อบกพร่องแบบจุด  Burger Vector  ข้อบกพร่องในงานวิศวกรรม ขอบเกรน  ภาพ Sulfur Print   จำนวน 36  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint