สรุปสูตรฟิสิกส์ ม. 6
สารบัญ 

สรุปสูตรฟิสิกส์ ม. 6


ของ อ.เฉลิมชัย มอญสุขำ


บทที่ 
15  ไฟฟ้าสถิต   หน้า 6


ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า  หน้า
9


อิเล็กโทรสโคป  หน้า
12


แรงระหว่างประจุ และกฏของคูลอมบ์  หน้า 
19


สนามไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลม หน้า 26

บทที่  16   ไฟฟ้าแม่เหล็ก 1   หน้า  43


George Simon ohm  หน้า  54


ตัวต้านทานประเภมต่างๆ  หน้า 
59 


สารกึ่งตัวนำ
  หน้า 63


การต่อตัวต้านทาน  หน้า
70


ความต่างศักย์  หน้า 
79


กฏของเคอร์ชอฟฟ์ 
(Kirschoff's Laws )  หน้า 86


แอมมิเตอร์   หน้า
90


แม่เหล็ก  หน้า
98


แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า  หน้า
109


แรงกระทำต่อลวดตัวนำ  หน้า 
115


บทที่
17  ไฟฟ้าแม่เหล็ก 2   หน้า 123


กฎของเลนซ์ 
(Lenz's law)  หน้า  124


เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  หน้า 
131


กระแสวน
(Eddy Current)  หน้า 139


วงจร
RLC อนุกรม  หน้า  148


เฟเซอร์ของวงจร
RLC  หน้า 150


เรโซแนนท์ในวงจร
RLC  หน้า 152


ฟิสิกส์ ม.
ภาคเรียนที่ หน้า  161


บทที่
18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  หน้า  162


การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หน้า
166


เลเซอร์ หน้า 
181


โพลาไรเซชัน  หน้า 
190


การหาความเข้มแสงผ่านโพลารอยด์  หน้า
194


บทที่
19  ฟิสิกส์อะตอม  หน้า  200


เจ เจ ทอมสัน  หน้า 
207


มิลลิแกน  หน้า
212


สเปกตรัม หน้า
221


ฟังก์ชันงาน หน้า
233


Bohr radius  หน้า 240


Franck  and  Hertz  หน้า  244


Characteristic  X-ray  หน้า 250


ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค  หน้า
254


กลุ่มหมอกและอะตอม  หน้า 
267


บทที่
20 ฟิสิกส์นิวเคลียส หน้า   272


Bacquerel  หน้า  274


องค์ประกอบของนิวเคลียส  หน้า 
281


การสลายตัวของนิวเคลียส  หน้า
290


บีต้าลบ  หน้า
292


การหาอนุภาคแอลฟาและบีตา  หน้า 
297


ครึ่งชีวิต  หน้า
302


คัดเลือกความเร็ว   หน้า
310


แรงนิวเคลียร์   หน้า 
318


พลังงานยึดเหนึ่ยว  หน้า 
323


Nuclear  reaction  หน้า 316 


ฟิชชัน  หน้า
330


ฟิวชัน หน้า 
333


บทที่
21  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์หน้า 337


เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิ  หน้า
341


Piezoelectric  หน้า  346


ตรรกกะ  หน้า 
350


สัญญาณไฟฟ้า  หน้า 
352

 

 

 

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87

หน้า 88

หน้า 89

หน้า 90

หน้า 91

หน้า 92

หน้า 93

หน้า 94

หน้า 95

หน้า 96

หน้า 97

หน้า 98

หน้า 99

หน้า 100

หน้า 101

หน้า 102

หน้า 103

หน้า 104

หน้า 105

หน้า 106

หน้า 107

หน้า 108

หน้า 109

หน้า 110

หน้า 111

หน้า 112

หน้า 113

หน้า 114

หน้า 115

หน้า 116

หน้า 117

หน้า 118

หน้า 119

หน้า 120

หน้า 121

หน้า 122

หน้า 123

หน้า 124

หน้า 125

หน้า 126

หน้า 127

หน้า 128

หน้า 129

หน้า 130

หน้า 131

หน้า 132

หน้า 133

หน้า 134

หน้า 135

หน้า 136

หน้า 137

หน้า 138

หน้า 139

หน้า 140

หน้า 141

หน้า 142

หน้า 143

หน้า 144

หน้า 145

หน้า 146

หน้า 147

หน้า 148

หน้า 149

หน้า 150

หน้า 151

หน้า 152

หน้า 153

หน้า 154

หน้า 155

หน้า 156

หน้า 157

หน้า 158

หน้า 159

หน้า 160

หน้า 161

หน้า 162

หน้า 163

หน้า 164

หน้า 165

หน้า 166

หน้า 167

หน้า 168

หน้า 169

หน้า 170

หน้า 171

หน้า 172

หน้า 173

หน้า 174

หน้า 175

หน้า 176

หน้า 177

หน้า 178

หน้า 179

หน้า 180

หน้า 181

หน้า 182

หน้า 183

หน้า 184

หน้า 185

หน้า 186

หน้า 187

หน้า 188

หน้า 189

หน้า 190

หน้า 191

หน้า 192

หน้า 193

หน้า 194

หน้า 195

หน้า 196

หน้า 197

หน้า 198

หน้า 199

หน้า 200


 

หน้า 201

หน้า 202

หน้า 203

หน้า 204

หน้า 205

หน้า 206

หน้า 207

หน้า 208

หน้า 209

หน้า 210

หน้า 211

หน้า 212

หน้า 213

หน้า 214

หน้า 215

หน้า 216

หน้า 217

หน้า 218

หน้า 219

หน้า 220

หน้า 221

หน้า 222

หน้า 223

หน้า 224

หน้า 225

หน้า 226

หน้า 227

หน้า 228

หน้า 229

หน้า 230

หน้า 231

หน้า 232

หน้า 233

หน้า 234

หน้า 235

หน้า 236

หน้า 237

หน้า 238

หน้า 239

หน้า 240

หน้า 241

หน้า 242

หน้า 243

หน้า 244

หน้า 245

หน้า 246

หน้า 247

หน้า 248

หน้า 249

หน้า 250

หน้า 251

หน้า 252

หน้า 253

หน้า 254

หน้า 255

หน้า 256

หน้า 257

หน้า 258

หน้า 259

หน้า 260

หน้า 261

หน้า 262

หน้า 263

หน้า 264

หน้า 265

หน้า 266

หน้า 267

หน้า 268

หน้า 269

หน้า 270

หน้า 271

หน้า 272

หน้า 273

หน้า 274

หน้า 275

หน้า 276

หน้า 277

หน้า 278

หน้า 279

หน้า 280

หน้า 281

หน้า 282

หน้า 283

หน้า 284

หน้า 285

หน้า 286

หน้า 287

หน้า 288

หน้า 289

หน้า 290

หน้า 291

หน้า 292

หน้า 293

หน้า 294

หน้า 295

หน้า 296

หน้า 297

หน้า 298

หน้า 299

หน้า 300

หน้า 301

หน้า 302

หน้า 303

หน้า 304

หน้า 305

หน้า 306

หน้า 307

หน้า 308

หน้า 309

หน้า 310

หน้า 311

หน้า 312

หน้า 313

หน้า 314

หน้า 315

หน้า 316

หน้า 317

หน้า 318

หน้า 319

หน้า 320

หน้า 321

หน้า 322

หน้า 323

หน้า 324

หน้า 325

หน้า 326

หน้า 327

หน้า 328

หน้า 329

หน้า 330

หน้า 331

หน้า 332

หน้า 333

หน้า 334

หน้า 335

หน้า 336

หน้า 337

หน้า 338

หน้า 339

หน้า 340

หน้า 341

หน้า 342

หน้า 343

หน้า 344

หน้า 345

หน้า 346

หน้า 347

หน้า 348

หน้า 349

หน้า 350

หน้า 351

หน้า 352

หน้า 353

หน้า 354

หน้า 355

หน้า 356

หน้า 357