ความเร้นลับของเวลา

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะย้อนกลับไปในกาลเวลา


สารบัญ


คำนำสำนักพิมพ์   
6


คำนำในการพิมพ์ครั้งที่สอง
    8


คำนำในการพิมพ์ครั้งแรก
    14


บทที่หนึ่ง  จากไทม์แมชีนถึงแบ็คทูฟิวเจอร์
    21


บทที่สอง   แนวคิดเรื่องเวลาสองกระแส
    25


บทที่สาม  เวลาในฐานะสิ่งที่มีอยู่จริง
     27


บทที่สี่  เวลาในฐานะชื่อสมมติ   
35


บทที่ห้า  ผลที่ตามมาจากแนวคิดเรื่องเวลาสองกระแส
    43


บทที่หก  ความเป็นไปได้สองอย่าง
     49


บทที่เจ็ด  ทฤษฎีเกี่ยวกับเวลาของไอน์สไตน์
     55


บทที่แปด  จินตนาการเสริมต่อทฤษฎีเวลาของไอน์สไตน์
    73


บทที่เก้า  จินตนาการที่กล่าวมาเป็นไปได้เพียงใด
    81


บทที่สิบ  การย้อนเวลาแบบไม่อิงอยู่กับทฤษฎีเวลาของไอน์สไตน์
     87


บทที่สิบเอ็ด  ความเชื่อแฝงบางประการในทฤษฎีการย้อนเวลา
    99


บทที่สิบสอง  การย้อนเวลาแบบที่กล่าวมาเป็นไปได้เพียงใด
     109


บรรณานุกรม
    118

หน้า 2

 

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87

หน้า 88

หน้า 89

หน้า 90

หน้า 91

หน้า 92

หน้า 93

หน้า 94

หน้า 95

หน้า 96

หน้า 97

หน้า 98

หน้า 99

หน้า 100

หน้า 101

หน้า 102

หน้า 103

หน้า 104

หน้า 105

หน้า 106

หน้า 107

หน้า 108

หน้า 109

หน้า 110

หน้า 111

หน้า 112

หน้า 113

หน้า 114

หน้า 115

หน้า 116

หน้า 117

หน้า 118

หน้า 119

หน้า 120

หน้า 121