โทรศัพท์
 

มีสายลวดยาวต่อกับปลายของขดลวดไปยัง หูฟัง”  หูฟังนี้ประกอบด้วยขดลวด  ซึ่งมีแผ่นเหล็กบาง ๆ เช่นเดียวกับปากแตรที่ใช้พูด เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านลวดขดนี้  จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก  และจะดึงแผ่นเหล็กบาง เข้า ๆ ออก ๆ ทำให้สั่นเป็นคลื่นเสียง  เมื่อนำหูฟังมาไว้ใกล้ ๆ หู จะได้ยินเสียงคนพูดเบา ๆ เมื่อจะพูดตอบ ก็พูดกลับไปที่ปากแตร  และอีกปลายหนึ่งจะใช้เป็นหูฟัง  เพราะโทรศัพท์แบบนี้ทำไฟฟ้าเอง  จึงไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ช่วยนี่เป็นโทรศัพท์ที่ใช้กันในสมัยก่อน

คลิกค่ะ