เข็มขัดนิรภัย ป้องกันภัยได้อย่างไร
      เมื่อเราเดินทางในรถยนต์  ตัวเราและรถกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากัน  ถ้ารถหยุดกะทันหันตัวของเราจะยังคงเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไป  ทั้งนี้ก็เพราะแรงเฉื่อย  (inertia)  ซึ่งมีหลักอยู่วาวัตถุซึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปนั้นย่อมมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อไป  และวัตถุซึ่งอยู่นิ่งๆ กับที่ย่อมมีแนวโน้มที่จะคงอยู่กับที่เช่นนั้นต่อไป

คลิกค่ะ