สรุปวิทยาศาสตร์ สาระพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 เตรียมพร้อมสอบ O-Net

สรุปวิทยาศาสตร์

สาระพื้นฐาน

ช่วงชั้นที่ เตรียมพร้อมสอบ O-Net

ผู้เขียนและเรียบเรียง

สมทบ ปานดวงแก้ว

ครูดีเด่น ปี 2538

ครูต้นแบบวิทยาศาสตร์ ปี 2546

สารบัญ

เล่มที่ สารและสมบัติของสาร

บทที่ สารชีวโมเลกุล  6-14

บทที่ ปิโตรเลียม  15-19

บทที่ พอลิเมอร์  20-24

บทที่ ปฏิกิริยาเคมี  25-28

บทที่ โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ  29-33

บทที่ ธาตุ และสารประกอบ  34-40

เล่มที่ การเคลื่อนที่และพลังงาน

บทที่ การเคลื่อนที่  42-48

บทที่ สนามของแรง  49-53

บทที่ คลื่น 54-62

บทที่ กัมมันตภาพรังสี  และพลังงานนิวเคลียร์  63-71

เล่มที่ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

บทที่ โลกและการเปลี่ยนแปลง  74-82

บทที่ ธรณีภาค  83-87

บทที่ ธรณีประวัติ 88-90

บทที่ เอกภพ  91-94

บทที่ ดาวฤกษ์  95-100

บทที่ กำเนิดระบบสุริยะ  101-103

บทที่ เทคโนโลยีอวกาศ  104-107

เล่มที่ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

บทที่ สิงมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  110-119

บทที่ การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  120-131

บทที่ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย  132-135

บทที่ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  136-150

บทที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ  151-155


หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87

หน้า 88

หน้า 89

หน้า 90

หน้า 91

หน้า 92

หน้า 93

หน้า 94

หน้า 95

หน้า 96

หน้า 97

หน้า 98

หน้า 99

หน้า 100

หน้า 101

หน้า 102

หน้า 103

หน้า 104

หน้า 105

หน้า 106

หน้า 107

หน้า 108

หน้า 109

หน้า 110

หน้า 111

หน้า 112

หน้า 113

หน้า 114

หน้า 115

หน้า 116

หน้า 117

หน้า 118

หน้า 119

หน้า 120

หน้า 121

หน้า 122

หน้า 123

หน้า 124

หน้า 125

หน้า 126

หน้า 127

หน้า 128

หน้า 129

หน้า 130

หน้า 131

หน้า 132

หน้า 133

หน้า 134

หน้า 135

หน้า 136

หน้า 137

หน้า 138

หน้า 139

หน้า 140

หน้า 141

หน้า 142

หน้า 143

หน้า 144

หน้า 145

หน้า 146

หน้า 147

หน้า 148

หน้า 149

หน้า 150

หน้า 151

หน้า 152

หน้า 153

หน้า 154

หน้า 155