สรุปสูตรฟิสิกส์ ม. 5

สรุปสูตรฟิสิกส์ ม. 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ของ อ.เฉลิมชัย  มอญสุขำ

สารบัญ

ภาคเรียนที่ 1

 

บทที่ ของไหล  หน้า 6

 

บทที่ 10 ความร้อน  หน้า 25

 

บทที่ 11  คลื่นกล  หน้า 43

 

ภาคเรียนที่ 2

 

บทที่ 12  เสียง  หน้า 66

 

บทที่ 13  แสง  หน้า 86

 

บทที่ 14  แสงและทัศนอุปกรณ์  หน้า 92


 

หน้าที่ 2

หน้าที่ 3

หน้าที่ 4

หน้าที่ 5

หน้าที่ 6

หน้าที่ 7

หน้าที่ 8

หน้าที่ 9

หน้าที่ 10

หน้าที่ 11

หน้าที่ 12

หน้าที่ 13

หน้าที่ 14

หน้าที่ 15

 

 

หน้าที่ 16

หน้าที่ 17

หน้าที่ 18

หน้าที่ 19

 

หน้าที่ 20

หน้าที่ 21

หน้าที่ 22

หน้าที่ 23

หน้าที่ 24

หน้าที่ 25

หน้าที่ 26

หน้าที่ 27

หน้าที่ 28

หน้าที่ 29

หน้าที่ 30

หน้าที่ 31

หน้าที่ 32

หน้าที่ 33

หน้าที่ 34

หน้าที่ 35

หน้าที่ 36

หน้าที่ 37

หน้าที่ 38

หน้าที่ 39

หน้าที่ 40

หน้าที่ 41

หน้าที่ 42

หน้าที่ 43

หน้าที่ 44

หน้าที่ 45

หน้าที่ 46

หน้าที่ 47

หน้าที่ 48

หน้าที่ 49

หน้าที่ 50

หน้าที่ 51

หน้าที่ 52

หน้าที่ 53

หน้าที่ 54

หน้าที่ 55

หน้าที่ 56

หน้าที่ 57

หน้าที่ 58

หน้าที่ 59

หน้าที่ 60

หน้าที่ 61

หน้าที่ 62

หน้าที่ 63

หน้าที่ 64

หน้าที่ 65

หน้าที่ 66

หน้าที่ 67

หน้าที่ 68

หน้าที่ 69

หน้าที่ 70

เมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นดังสมการ

         vt = 331 + 0.6 t

เมื่อ   vt =   อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ t ใดๆ   (m/s)

          t  =    อุณหภูมิของอากาศ  (o C)

9.     การหาอัตราเร็วของเสียงในตัวกลาง

        เสียงจะเคลื่อนที่ได้ในตัวกลางทีเป็นของแข็ง  รองลงมาคือ  ของเหลว  และเคลื่อนที่ได้ช้าในอากาศ

การหาอัตราเร็วเสียงหาได้จากสมการ

                             v = s / t

10.    กำลังเสียง  คือ อัตราการถ่ายโอนพลังงานเสียงของแหล่งกำเนิด  หรือปริมาณพลังงานเสียงที่ส่งออกจากแหล่งกำเนิดใหนึ่งหน่วยเวลามีหน่วยเป็น จูลต่อวินาที หรือวัตต์

11.   ความเข้มเสียง คือ  กำลังเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงส่งออกไปต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของหน้าคลื่นทรงกลม

หน้าที่ 71

หน้าที่ 72

หน้าที่ 73

หน้าที่ 74

หน้าที่ 75

หน้าที่ 76

หน้าที่ 77

หน้าที่ 78

หน้าที่ 79

หน้าที่ 80

หน้าที่ 81

หน้าที่ 82

หน้าที่ 83

หน้าที่ 84

หน้าที่ 85

หน้าที่ 86

หน้าที่ 87

หน้าที่ 88

หน้าที่ 89

หน้าที่ 90

หน้าที่ 91

หน้าที่ 92

หน้าที่ 93

หน้าที่ 94

หน้าที่ 95

หน้าที่ 96

หน้าที่ 97

หน้าที่ 98

หน้าที่ 99

หน้าที่ 100

หน้าที่ 101

หน้าที่ 102

หน้าที่ 103

หน้าที่ 104

หน้าที่ 105

หน้าที่ 106

หน้าที่ 107

หน้าที่ 108

หน้าที่ 109

หน้าที่ 110

หน้าที่ 111

หน้าที่ 112

หน้าที่ 113

หน้าที่ 114

หน้าที่ 115

หน้าที่ 116

หน้าที่ 117

หน้าที่ 118

หน้าที่ 119

หน้าที่ 120

หน้าที่ 121

หน้าที่ 122