การซึมผ่านของแม่เหล็ก Magnetic susceptibility

    เราสามารถอธิบายคุณสมบัติของแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไหลอยู่ในวงขดลวด เหมือนกับการอธิบายสนามไฟฟ้าของประจุไดโพล ซึ่งสนามไฟฟ้าของประจุไดโพลในก้อนวัตถุจะสวนทางกับสนามไฟฟ้าจากภายนอก เหตุผลก็เพื่อจะลดสนามไฟฟ้าภายในก้อนวัตถุลง โดยเราได้สร้างตัวแปร ที่เรียกว่า ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก k แสดงสัดส่วนของการลดลงนี้  คลิกครับ