physics2 AA 10/16 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

     วงจร LCR  วงจรที่มีตัวเหนี่ยวนำตัวเดียว  วงจรที่มีตัวเก็บประจุตัวเดียว  ค่าความต้านทานเชิงซ้อน  ค่า Power factor   การเรโซแนนซ์   หม้อแปลงไฟฟ้า      ของ อ.นพฤทธิ์  จินันทุยา   จำนวน 48  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint