สนามแม่เหล็กของเส้นลวดที่นำกระแส

Magnetic Field of a Straight Current-Carrying Wire