การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

Charged Particles in a Magnetic Field

การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก