Alan turing อลัน เทอริง

 

อลัน เทอริง

Alan turing  ค.ศ.  1912-1954

          รายงานเรื่อง “Computable  numbers” ของเทอริงทำให้เห็นว่าเป็นการเริ่มต้นของยุคคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF