Joseph gay-lussac โชเซฟ เก-ลูซัก

 

โชเซฟ เก-ลูซัก

Joseph gay-lussac  ค.ศ.  1778-1850

        เก-ลูซัก  มีชื่อเสียงจากเนื้อหาการวิจัยที่น่าตื่นเต้นของเขาเช่นเดียวกับผลที่ได้จากการทดลอง  เขายังได้รับชื่อเสียงจากการเสี่ยงอันตรายโดยการขึ้นไปกับบอลลูนในยุคแรกๆ   เพื่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  เขาขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1804  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของอากาศและแรงแม่เหล็กที่ความสูงระดับต่างๆ ผลการทดลองของเขาแสดงให้เห็นว่าค่าที่วัดได้ไม่แตกต่างจากค่าที่วัดบนพื้นโลก   ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล  PDF