Aristotle อาริสโตเติล

 

อาริสโตเติล

Aristotle  ประมาณ 384-322 ปีก่อนคริสตกาล

     ผลงานของอริสโตเติลทางด้านฟิสิกส์  และจักรวาลวิทยา (cosmology)  ครอบงำความคิดของชาวตะวันตกจวบจนถึงยุคกาลิเลโอ และนิวตัน  เมื่องานของเขาถูกพิสูจน์ในภายหลังว่ามีส่วนผิดอยู่มาก  เขาเริ่มต้นด้วยความเชื่อ  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF