ดาราศาสตร์ A 4/6 ดวงอาทิตย์

 

บทที่ 4   

    โครงสร้างของดวงอาทิตย์  ชั้นบรรยากาศ  การหมุนรอบตัวเอง  การปล่อยพลังงาน  กฎการแผ่รังสี  กราฟการแผ่รังสี อุณหภูมิของดวงอาทิตย์   สเปกตรัม   ความทึบแสง  โคโรนา  และจุดดับบนดวงอาทิตย์    จำนวน 35  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint