แรงของโลเรนซ์ (Lorentz Force)

แรงของโลเรนซ์
ดูการเบี่ยงเบนของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ